Yavapai Point, September 11, 2001  

Grand Canyon, Yavapai Point