Sunrise Point, Bryce Canyon Nat'l Park, Utah  

Bryce_5